ID: -
เช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
*ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี เท่านั้น
*{{validation.msg}}
รายละเอียดความคุ้มครอง
{{ detail_plan.pack_name }}
{{ detail_plan.ins_name }}
{{ commar(detail_plan.price) }} บาท/ปี

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
{{ item.CoverName }}
{{ commar(item.CoverValue)}} บาท
{{ item.CoverName }}
{{ commar(item.CoverValue)}} บาท/วัน
เงื่อนไขประกัน
เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง
คำถามที่พบบ่อย
ใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียทาง ร่างกาย (บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต) จากอุบัติเหตุเท่านั้น หากเกิดจากการเจ็บป่วยเป็นโรคจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถซื้อกรมธรรม์โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพได้
ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางการสมรส กับผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท
สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ ไม่มีระยะเวลารอคอย หากกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองแล้วเกิดอุบัติเหตุสามารถเคลมได้เลย
กรณีใช้สิทธิ์ รพ.ในเครือไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถยื่นบัตรแคร์การ์ดใช้สิทธิ์ได้เลย
โดย แบบ อบ. 2 จะมีความคุ้มครองที่กว้างกว่า แบบ อบ.1 และเหมาะกับผู้ทำงานด้านช่าง หรืองานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้นิ้ว
บทความประกันอุบัติเหตุ